Om Barnets Stemme

INSPIRATION

Barnets Stemme er skabt efter inspiration fra udlandet, hvor man i over 40 år har haft positive erfaringer med lignende ordninger til anbragte børn.

Undersøgelser fra udlandet viser bl.a., at sandsynligheden for, at anbragte børn gennemfører en uddannelse, føler sig som en del af fællesskabet, får højere selvværd, færre skift i anbringelsen og flere gode sociale relationer, øges, når de har haft en sådan særlig støtte i den svære tid.

Anbragte børn har brug for en “særlig voksen”. En (ikke-betalt) voksenrelation til barnet, der alene har et ønske om at hjælpe og gøre en forskel for det enkelte barn. En voksen, der kender dem og deres historie – og som kan hjælpe dem i mødet med sagsbehandlerne i kommunen, hvor der træffes afgørende og vigtige beslutninger i børnenes liv. Det er vigtigt, at børnene blive styrket i at opnå en forståelse for deres situation og en medbestemmelse i eget liv og potentiale.

Kernen i projektet er at skabe en organisering af frivillighed og inddragelse af civilsamfundet for at styrke det gode børneliv for anbragte børn. Det koster ikke noget for barnet at deltage.

BAGGRUNDEN

Ofte kender anbragte børn ikke deres rettigheder og ved ikke,  at de har ret til at blive hørt og medinddraget i egen sag. Hvis ingen fortæller børnene, at de har rettigheder, så bliver børnenes rettigheder illusoriske og dermed værdiløse.

DET GØR VI

Barnets Stemme matcher anbragte børn med en frivillig voksen, der er uddannet bisidder og som bl.a. kan deltage på barnets møder med kommunen (når forældrene ikke må) og sikre, at barnet kender sine rettigheder og bliver hørt i processen. Det koster ikke noget for barnet. Den frivillige er i jævnlig kontakt med barnet under anbringelsen og giver både barnet kendskab til dets rettigheder og redskaber til at få en større tro på sig selv og egne evner.

Vi ønsker at give anbragte børn en særlig voksen, der hjælper, lytter og som de kan stole på.

MÅLGRUPPEN

Målgruppen er på nuværende tidspunkt børn i alderen 6-17 år, der er anbragt eller indstillet til anbringelse i Aarhus Kommune.

Hvad er en Bisidder?

Pige taler med støtteperson

En bisidder er en person, der kan tage med dig til møde på kommunen eller andre steder. Alle børn og unge, der bor i pleje, på institution eller lignende, eller skal til at anbringes, har ret til at tage en uvildig bisidder med til møder i kommunen.

Den frivillige kan som uddannet bisidder hjælpe med at få skabt orden i kaos, lytte, observere, og præsentere de synspunkter og løsningsforslag, som er vigtige for dig. En frivillig er dog ikke en legal repræsentant, der kan handle på dine vegne (i modsætning til f.eks. en advokat). Den frivillige kan være med til at sikre, at du forstår, hvad der sker og hjælpe dig med at sætte ord på dine behov og ønsker for situationen og fremtiden.

Du bestemmer selv, hvor meget du vil have en bisidder/den frivillige med til og hvor meget du vil fortælle om dig selv.

En frivillig voksen fra Barnets Stemme, der er uddannet som bisidder, vil kunne hjælpe dig med at besvare dine spørgsmål om, hvad der sker, hvad du har af rettigheder og muligheder. Det er vigtigt, at din stemme bliver hørt, når du er til møder med kommunen.

Det kræver IKKE samtykke, hverken fra forældrene eller fra kommunen. 

Hvad står der i loven?

Serviceloven

§ 48 a. Et barn eller en ung, hvis sag behandles efter denne lov, har på ethvert tidspunkt af sagens behandling ret til at lade sig bistå af andre.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis myndigheden træffer afgørelse om, at barnets eller den unges interesse i at kunne lade sig bistå bør vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov. Myndigheden kan endvidere træffe afgørelse om at tilsidesætte barnets eller den unges valg af bisidder, hvis der er bestemte grunde til at antage, at bisidderen vil varetage andre interesser end barnets eller den unges.

Stk. 3. Myndigheden kan træffe afgørelse om at udelukke en bisidder helt eller delvis fra et møde, hvis det skønnes af betydning for at få barnets eller den unges uforbeholdne mening belyst.

 Omfattet af straffelovens § 152 om tavshedspligt.

I Vejledningen til Serviceloven står der også:

“Når det gælder børn og unge med behov for særlig støtte, har de ikke altid forældre, som de kan støtte sig til (…). I den forbindelse er det vigtigt, at barnet eller den unge kan medtage en bisidder ved møder og samtaler med kommunen. Bisidderen kan virke tryghedsskabende for barnet eller den unge og kan fungere som barnets eller den unges garant for, at barnets eller den unges meninger og interesser bliver tilkendegivet og belyst fyldestgørende under sagsbehandlingen. Kommunerne har pligt til at oplyse barnet eller den unge om dennes ret til at lade sig bistå ved samtalen og den øvrige behandling af sagen.”

Ensom dreng sidder i et vindue

Fakta om
anbragte børn
Læs mere
Billede af en vægt med en vægtskål på den ene side og en gynge på den anden side

FN’s
Børnekonvention
Læs mere